FASES23

FASES23

ESTUDIO Y VALIDACIÓN DE PROYECTOS del 1 al 31 de marzo. PROIEKTUAK AZTERTZEA ETA BALIOZKOTZEA martxoaren 1etik 31ra.

SELECCIÓN Y DIFUSIÓN DE PROYECTOS FINALISTAS del 1 al 30 de abril. PROIEKTU FINALISTEN HAUTAKETA ETA HEDAPENA, apirilaren 1etik 30era.

 

2. FASE: Estudio y validación de proyectos. Estudio de las propuestas presentadas por la ciudadanía por parte de la comisión de Valoración de las propuestas seleccionando aquellas que resulten viable técnica y económicamente de acuerdo a las bases de la convocatoria.

2. FASEA: Proiektuak aztertzea eta baliozkotzea. Balorazio Batzordeak herritarrek aurkeztutako proposamenak aztertzea, eta deialdiaren oinarrien arabera teknikoki eta ekonomikoki bideragarriak direnak hautatzea.

Evaluación Ebaluazioa

 • Mejora, adecuación y ampliación parque infantil en calle Bardenas Reales, cercano al colegio Maristas (7 propuestas). Se considera viable la propuesta dado que es accesible al público en general y su coste puede ser adecuado a la partida presupuestaria existente.
 • Adecentamiento camino de Olaz, junto a la antigua harinera. Propuesta que cumple con la convocatoria, por lo que se acuerda su admisión.
 • Ampliación de las instalaciones deportivas (3 propuestas). Se presentan varias propuestas las cuales no se admiten ya que dichas mejoras solo podrían ser disfrutadas por las personas usuarias de las instalaciones, incumpliendo las bases de la convocatoria.
 • Pared izquierda frontón Sarriguren (3 propuestas) Se trata de una propuesta recurrente, que ya se ha analizado en pasados ejercicios. El coste de la inversión superaría ampliamente la partida presupuestaria por lo que la inviable desde un punto de vista económico.
 • Acondicionamiento de local para niños. (4 propuestas) Se ha solicitado presupuesto para adecentar de local de propiedad municipal en la calle Bardenas Reales. El mismo asciende a 100.000 euros, por lo que hay que inadmitir la propuesta al incumplir, desde un punto de vista económico, las bases de la convocatoria.
 • Construcción pista de Skate (1 propuesta). Económicamente, dado su coste, es rechazada la propuesta.
 • Local para la juventud (1 propuesta). Además de superar la partida presupuestaria destinada a la convocatoria, el Ayuntamiento va a acometer la reforma del Pueblo Viejo para adecuarlo como casa de la Juventud.
 • Construcción de frontón (1 propuesta). El coste de la construcción de un frontón superaría muy ampliamente la dotación presupuestaria.
 • Instalación de mini pista polideportiva (1 propuesta). Si bien se tienen dudas sobre su coste (depende de encontrar una zona con la solera ya ejecutada) lo cierto es que se acaba de adjudicar la construcción de pista polideportiva junto al instituto.
 • Conexión con carril bici entre Gorraiz, Olaz y Sarriguren (1 propuesta). Existen proyectos en tal sentido que están siendo ejecutados por el Ayuntamiento y por el Gobierno de Navarra. Ciertamente la conexión entre Gorraiz y Olaz es la más dificultosa ya que el ancho de la calzada no permite la ejecución de un carril bici. Por todo ello desde un punto de vista técnico no se admite la propuesta.
 • Instalación de asadores en las piscinas de Sarriguren (1 propuesta). Siendo el lugar de ejecución de no acceso público, ya que sólo podrían acceder los abonados a las instalaciones deportivas, no se admite la propuesta.
 • Acceso universal colegio Joakin Lizarraga (1 propuesta). Inversión recientemente ejecutada por los servicios múltiples municipales.
 • Haurrentzako parkea  hobetzea, egokitzea eta handitzea Errege Bardea kalean, Maristas ikastetxetik gertu (7 proposamen).   Proposamena bideragarria dela uste da, jende guztiarentzat eskuragarri dagoelako eta kostua aurrekontu-partidara egokitu daitekeelako.
 • Olatzerako bidea txukundu zuten, irin-fabrika zaharraren ondoan. Proposamen horrek deialdia betetzen duenez, onartzea erabaki da.
 • Kirol-instalazioak handitzea (3 proposamen). Zenbait proposamen aurkeztu dira, baina ez dira onartu, hobekuntza        horiek         instalazioen erabiltzaileek soilik baliatu ahal izango dituztelako, deialdiaren oinarriak bete gabe.
 • Sarriguren pilotalekuko ezkerreko pareta (3 proposamen) Proposamen errepikakorra da, aurreko ekitaldietan aztertu dena. Inbertsioaren kostuak nabarmen gaindituko luke aurrekontu-partida, eta, beraz, bideraezina litzateke ikuspuntu ekonomikotik.
 • Haurrentzako lokala egokitzea. (4 proposamen) Bardea kaleko udal jabetzako          lokala          txukuntzeko aurrekontua eskatu da. 100.000 eurokoa da, eta, beraz, ez da proposamena onartu behar, ez baititu betetzen, ikuspuntu ekonomikotik, deialdiaren oinarriak.
 • Skate-pista eraikitzea (Proposamen 1). Ekonomikoki, kostua dela eta, proposamena baztertu egin da.
 • Gazteentzako lokala (Proposamen 1). Deialdirako aurrekontu-partida gainditzeaz gain, Udalak Herri Zaharra eraberrituko du, Gazteriaren Etxe gisa egokitzeko.
 • Frontoia eraikitzea (Proposamen 1). Frontoi bat eraikitzeak nabarmen gaindituko luke aurrekontuko zuzkidura.
 • Kiroletako pista txikia instalatzea (Proposamen 1). Kostuari buruzko zalantzak badaude ere (dagoeneko eraikita dagoen zolata duen gune bat aurkitzearen mende dago), egia esan, institutuaren ondoan kirol anitzeko pista eraikitzea esleitu berri da.
 • Gorraiz, Olaz eta Sarriguren arteko bidegorri bidezko lotura (Proposamen 1). Ildo horretan, badira Udala eta Nafarroako Gobernua gauzatzen ari diren proiektuak. Egia esan, Gorraiz eta Olaz arteko lotura da zailena, galtzadaren zabalerak ezin baitu bidegorririk egin. Horregatik guztiagatik, ikuspuntu  teknikotik, ez da proposamena onartu.
 • Sarrigurengo igerilekuetan erretegiak jartzea (Proposamen 1). Gauzatze-lekua ez denez sarbide publikoa, kirol-instalazioetako abonatuak bakarrik sar baitaitezke, ez da proposamena onartzen.
 • Joakin Lizarraga ikastetxerako sarbide unibertsala (Proposamen 1). Udal-zerbitzu anitzek berriki egindako inbertsioa.

3. FASE: Selección y difusión de proyectos finalistas por parte de la Mesa de Selección. Podrán ser seleccionadas hasta un máximo de 5 propuestas.

3. FASEA: Hautaketa-mahaiak proiektu finalistak hautatu eta hedatzea. Gehienez 5 proposamen aukeratu ahal izango dira.

PROPUESTAS SELECCIONADAS HAUTATUTAKO PROPOSAMENAK

 • Mejora, adecuación y ampliación parque infantil en calle Bardenas Reales, cercano al colegio Maristas (7 propuestas). Se considera viable la propuesta dado que es accesible al público en general y su coste puede ser adecuado a la partida presupuestaria existente.
 • Adecentamiento camino de Olaz, junto a la antigua harinera. Propuesta que cumple con la convocatoria, por lo que se acuerda su admisión.
 • Haurrentzako parkea  hobetzea, egokitzea eta handitzea Errege Bardea kalean, Maristas ikastetxetik gertu (7 proposamen).   Proposamena bideragarria dela uste da, jende guztiarentzat eskuragarri dagoelako eta kostua aurrekontu-partidara egokitu daitekeelako.
 • Olatzerako bidea txukundu zuten, irin-fabrika zaharraren ondoan. Proposamen horrek deialdia betetzen duenez, onartzea erabaki da.
 • Date 21 febrero, 2022
 • Tags