AYUDAS A LA CREACIÓN / SORTZEKO LAGUNTZAK

AYUDAS A LA CREACIÓN / SORTZEKO LAGUNTZAK

DESCARGAR EL DOCUMENTO A ANEXAR A LA SOLICITUD PARA ADJUNTARLO POSTERIORMENTE AL FORMULARIO.

DOCUMENTO 1

ESKABIDEARI ERANTSI BEHARREKO DOKUMENTUA DESKARGATU, ONDOREN FORMULARIOARI ERANSTEKO.

1. dokumentua

 • Nombre y Apellidos de las personas que colaboran en el proyecto / Proiektuan parte hartzen duten pertsonen izen-abizenak
 • DOCUMENTACIÓN / DOKUMENTAZIOA

  Documentación que se debe aportar a la solicitud / Eskaerari erantsi beharreko dokumentuak
 • Tamaño máximo de archivo: 20 MB.
  Adjuntar fotocopia de DNI / NAN-aren kopia atxikitu
 • Declaración responsable / Erantzukisunpeko adierazpena
  Tamaño máximo de archivo: 20 MB.
 • Certificado en el que se incluya la relación de las subvenciones que se hayan solicitado a otras entidades, públicas o privadas para el desarrollo de la actividad. Se indicará si las solicitudes están pendientes de resolución o ya han sido resueltas, en cuyo caso se adjuntará copia de la resolución de concesión/ Jarduera garatzeko beste erakunde publiko edo pribatu batzuei eskatutako diru-laguntzen zerrenda jasotzen duen ziurtagiria. Eskaerak ebazteke dauden edo dagoeneko ebatzi diren adieraziko da; kasu horretan, laguntzak emateko ebazpenaren kopia erantsiko da.
  Tamaño máximo de archivo: 20 MB.
 • DATOS PROYECTO/ PROIEKTUAREN INGURUKO DATUAK

  RESUMEN y MEMORIA del proyecto INCLUYENDO / Proeiktuaren LABURPENA ETA MEMORIA, BARNE
 • Base teórica y de investigacióno, objetivos y metodología de trabajo. Oinarri teorikoa eta ikerketakoa, helburuak eta lan-metodologia.
 • Fotografías, dibujos, infografias u otros. Argazkiak, marrazkiak, infografiak edo bestelakoak.
  Suelta archivos aquí o
  Tamaño máximo de archivo: 20 MB.
  • Detallando el trabajo a desarrollar en las distintas fases./ fase bakoitzean egin beharreko lana zehaztuz.
  • La comisión evaluadora se reserva el derecho a excluir el proyecto en caso de que no se considere viable./ Ebaluazio-batzordeak proiektua baztertzeko eskubidea izango du, bideragarritzat jotzen ez bada.
  • Tamaño máximo de archivo: 20 MB.
   Sólo si se considera necesario / Beharrezkotzat jotzen bada
  • DATOS ECONÓMICOS DEL PROYECTO/ PROIEKTUAREN DATU EKONOMIKOAK

  • Tamaño máximo de archivo: 20 MB.
   Presupuesto total bruto desglosado, incluyendo los impuestos y retenciones que en cada caso resulden de aplicación / Guztizko aurrekontu gordin banakatua, kasu bakoitzean aplikatu beharreko zergak eta atxikipenak barne.

  DATUEN BABESA. Datuak babesteko araudia betez, jakinarazten dizugu Eguesibarko Udala dela diru-laguntzak kudeatzeko erabiliko diren datu pertsonalak tratatzeko arduraduna, bai eta botere publikoen jardunean enplegua eta kultura sustatzeko diru-laguntzen inskripzioak, erregistroa eta kudeaketa egiteko ere. Ez zaie daturik lagako hirugarrenei, legeak hala agintzen ez badu. Datuak eskuratu, zuzendu eta ezabatzeko eskubidea duzu udal-bulegoetara joz. Datuen babesari buruzko informazio gehigarri eta zehatza gure webgunean kontsulta dezakezu: www.valledeegues.com

  PROTECCIÓN DE DATOS. En cumplimiento de la normativa de protección de datos se le informa de que el Ayuntamiento del Valle de Egüés, Eguesibarko Udala es el responsable de tratamiento de los datos de carácter personal que se utilizarán con la finalidad de gestionar las subvenciones, realizar las Inscripciones, registro y gestión de las subvenciones para el fomento del empleo y cultura en el ejercicio de los poderes públicos. No se cederán datos a terceros salvo obligación legal. Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos dirigiéndose a las dependencias municipales. Puede consultar la información adicional y detallada sobre protección de datos en nuestra web

  • Date 8 marzo, 2021
  • Tags