CONVOCATORIA CESIÓN DE ESPACIOS – ESPAZIOAK LAGATZEKO DEIALDIA

CONVOCATORIA CESIÓN DE ESPACIOS – ESPAZIOAK LAGATZEKO DEIALDIA

Base Legal: Ordenanza reguladora de la Cesión del Uso de locales municipales a las asociaciones ciudadanas o entidades locales sin ánimo de lucro (BON 11 de agosto de 2015). La presente convocatoria se regirá por lo establecido en la citada ordenanza.

Objeto de la Convocatoria

Apertura del plazo para la solicitud de cesión continuada de espacios a Asociaciones y entidades locales (Art. 1 de la Ordenanza) del 6 al 17 de mayo (ambos incluidos) por medio electrónicos; https://sedeelectronica.valledeegues.es/carpetaciudadana/tramite.aspx?idtramite=6926

Condiciones de uso, Responsabilidad civil y otras cuestiones

Las recogidas en la Ordenanza.

Periodo de cesión

El periodo de cesión será como máximo de junio de 2024 a mayo de 2025 en función de la actividad, disponibilidad… de acuerdo a la ordenanza en vigor.

Entidades que pueden ser beneficiarias.

Las entidades sin ánimo de lucro con fines culturales, sociales, deportivos y otros, cuya sede social se encuentre ubicada en el Valle de Egüés.

Lege Oinarria: udal lokalen erabilera herritarren elkarteei edo irabazi asmorik gabeko toki erakundeei lagatzea arautzen duen ordenantza (2015eko abuztuaren 11ko NAO). Deialdi hau aipatutako ordenantzan ezarritakoaren arabera arautuko da..

Deialdiaren xedea

Toki-elkarte eta -erakundeei guneak modu jarraituan lagatzeko eskaera egiteko epea irekitzea (Ordenantzaren 1. artikulua), maiatzaren 6tik 17ra (biak barne) bitarteko elektronikoen bidez; https://sedeelectronica.valledeegues.es/carpeta-ciudadano /

Erabilera baldintzak, erantzukizun zibila eta beste gai batzuk

Ordenantzan jasotakoak.

Lagapen-aldia

Lagapen-aldia gehienez 2024ko ekainetik 2025eko maiatzera artekoa izango da, jardueraren, erabilgarritasunaren eta abarren arabera, indarrean dagoen ordenantzaren arabera.

Onuradun izan daitezkeen erakundeak

Helburu kulturalak, sozialak, kirolakoak eta bestelakoak dituzten irabazi-asmorik gabeko erakundeak, baldin eta egoitza soziala Eguesibarren badute.

  • Date 6 mayo, 2024
  • Tags Procesos Activos